Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie  świadczy swoją pomoc na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zamierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Przysługuje, osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych powodów, w szczególności:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
•bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
•alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK?

1) Zgłoszenie wniosku – osobiste, telefoniczne lub listowne do ośrodka pomocy.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego z danego rejonu w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Pracownik socjalny może domagać się przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody i innych wymaganych zaświadczeń,

3) Sporządzenie decyzji administracyjnej - w ciągu 30 dni od zgłoszenia o przyznaniu - bądź nie - pomocy.

4) Realizacja świadczenia - rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, a także do celów i możliwości pomocy społecznej,

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY
 

· Jeżeli wystąpią znaczne dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby i rodziny,

· Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty,

· Jeżeli wystąpi marnotrawienie przyznanych świadczeń,

· Jeżeli wystąpi brak współpracy z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,

· Jeżeli nastąpi odmowa zawarcia kontraktu socjalnego i niedotrzymanie jego postanowień,

· Jeżeli nastąpi odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

· Jeżeli nastąpi odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną,

· Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub jego aktualizację.

ZWROT ŚWIADCZEŃ NIEZALEŻNIE POBRANYCH 
 

Jeżeli świadczenia pieniężne przyznano na podstawie nieprawdziwych informacji lub nie poinformowano pracownika socjalnego o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, osoba pobierająca będzie musiała go zwrócić. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

ODWOŁANIE OD DECYZJI
 

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

Wersja XML