Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia z pomocy społecznej

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

1. Zasiłek stały,

2. Zasiłek okresowy,

3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne i usamodzielnienie

Oraz inne świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. 

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

1. Praca socjalna

2. Usługi opiekuńcze

2. Schronienie

3. Domy Pomocy Społecznej

4. Pomoc rzeczowa i posiłek

Oraz inne świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. 

 

PRACA SOCJALNA 

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Ma na celu rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej. Ponadto prowadzona jest ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

Zadania pracownika socjalnego: 

 Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
   
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 
   
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
   
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
   
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
   
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
   
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
   
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
   
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 Usługi opiekuńcze obejmują:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2) opiekę higieniczną,

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,

4) w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki, w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje pomocy w formie usług.

 Procedura ubiegania się o wsparcie w formie usług opiekuńczych :

1) Zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne lub listowne do ośrodka pomocy społecznej.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przez pracownika socjalnego w celu ustalenia konieczności przyznania pomocy.

3) Sporządzenie decyzji administracyjnej - w ciągu 30 dni od zgłoszenia o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.

4) Realizacja przyznanych świadczeń - rodzaj i forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 Odpłatność za usługi:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Kryterium dochodowe na osobę samotną wynosi 701zł, a na osobę w rodzinie 528zł. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr XVII/113/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2019/3915/

SCHRONIENIE

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt w schronisku przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do ośrodka pomocy, pracownik socjalny przeprowadza wywiad, zawiera z klientem kontrakt socjalny. 

Pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi jest odpłatny. Wysokość odpłatności ustalona będzie zgodnie z Uchwałą nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

Pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi jest odpłatny. Wysokość odpłatności ustalona będzie zgodnie z Uchwałą nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej  w miejsce siedzące.

 

Osoby bezdomne z terenu Gminy Prószków po uprzednim wydaniu decyzji przez ośrodek mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

 1. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
  Bielice 127
  48-316 Łambinowice
  tel. 77 4311156
 2. Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza
  Bielice 127
  48-316 Łambinowice
  tel. 77 4311156

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę uprawnioną do umieszczenia, kieruje się po uzyskaniu jej zgody lub zgody przedstawiciela ustawowego do Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej. 

Świadczone usługi

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej uwzględnia szczególnie wolność, intymność, godność, i poczucie bezpieczeństwa, a także stopień sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców domu.

Rodzaje domów pomocy

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku,
- osób przewlekle somatycznie chorych,
- osób przewlekle psychicznie chorych,
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- osób niepełnosprawnych fizycznie,
- osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Kto wnosi opłatę za pobyt?

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego -zgodnie z zawartą z Kierownikiem Ośrodka umową:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej -
  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

POMOC RZECZOWA i POSIŁEK

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości ich zabezpieczenia formie rzeczowej, jak np. opał, odzież,  produkty żywnościowe itp.

Posiłek – pomoc doraźna, bądź okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
Pomoc w formie zakupu posiłku realizowana jest dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole.

Ośrodek realizuje rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium wynosi :

W ramach programu udziela się wsparcia w szczególności dzieciom i młodzieży osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku i świadczenia pieniężnego.

 

Wersja XML