Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25. roku życia.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi miesięcznie w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak do kwoty nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 trwający od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 900,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w okresie 2020/2021 przekracza ww. kwotę, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, tak ustalona, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Termin składania wniosków

Na okres świadczeniowy 2020/2021 (trwający od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.) wnioski przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 r. (złożenie wniosku do końca października gwarantuje wypłatę należnego świadczenia z wyrównaniem od października 2020 r.). Wnioski złożone później niż w październiku spowodują, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Procedury załatwiania spraw związane ze świadczeniami

         z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna :

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500 zł pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. ( od 1 października 2020 r. – 900 zł).
W przypadku ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 brany jest pod uwagę dochód z 2018 r. natomiast na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 dochód z 2019 r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

Świadczenie z Funduszu nie przysługuje, gdy osoba uprawniona (dziecko):

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Od 1 Października 2020 r. będzie obowiązywał nowy przepis pozwalający na przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przy przekroczeniu progu dochodowego tj.:

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, która stanowi kryterium dochodowe, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.”.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 2. dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano tego numeru  serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 3. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 4. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Tel. 77 4643053

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie

 

 

Wersja XML