Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne to wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. 

Świadczeniami rodzinnymi są:

- urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł miesięcznie nie więcej niż 386,00 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90,00 zł miesięcznie od 5 roku życia 100,00 zł miesięcznie,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie

- rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 69,00 zł miesięcznie lub zamieszkaniem w wysokości 113,00 zł miesięcznie

- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie,

- świadczenie pielęgnacyjne 1971,00 zł miesięcznie co roku kwota świadczenia podlega waloryzacji,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie uczącej się,

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ustawie, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z zapisami ustawy.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ustawie, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust ustawie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

 

Wersja XML