Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

flaga godło11.png

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.


Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta
  przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W ramach realizacji Programu Gmina Prószków zatrudni asystentów, a ich usługi w szczególności mogą polegać na pomocy w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;

b) załatwianiu spraw urzędowych;

c) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

d)  wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Zgodnie z założeniami, zakres usług będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana

Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2022 r. w kwocie 501.219 mln zł.

Wojewoda przekaże Gminie Prószków środki z  Funduszu na realizację Programu w łącznej kwocie 156150,00 zł oraz na koszty związane z obsługą kwotę 3123,00 zł.

 

 

Wersja XML